1. Bij het boeken van een dienst bij Wildly Loved gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder bepaald.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Wildly Loved.

3. Foto’s gemaakt door Wildly Loved kunnen ten alle tijden gepubliceerd worden op de website, brochures en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

5. Een fotosessie van Wildly Loved wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De klant heeft enkel een gebruiksrecht, binnen huiselijke kring, dat inbegrepen zit in de prijs. De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. De opgeleverde foto's worden mogen in geen geval gebruikt worden voor zakelijke of commerciële doeleinden, door zichzelf of door derden. 

6. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder toestemming en gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

7. Wildly Loved heeft het recht ten alle tijden prijzen en pakketten te wijzigen. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd.

8. De facturen van de fotograaf zijn te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, volgt er een ingebrekestelling en is er over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voor ieder aangetekend schrijven zal een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden.

9. Binnen max. 3 weken (behoudens onvoorziene omstandigheden) ontvangt de klant de foto’s in een online galerij. De foto’s worden pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie is betaald.

10. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen na factuurdatum, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van 150 euro.

11. De online galerij blijft gedurende 3 maanden beschikbaar. Hierna kan de online galerij door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

12. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

13. De foto’s worden afgeleverd in jpg formaat.

14. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

15. Het is niet toegestaan de beelden zelf te bewerken of er een andere filter/bewerking op toe te passen.

16. De klant kan een fotosessie eenmalig en zonder meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. Dit geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op een latere datum. In geval van een uitstel van meer dan 30 dagen, worden de meest recente prijzen en voorwaarden toegepast.

17. Wanneer het op het moment van de fotosessie slecht weer is (regen, extreem koud of sneeuwval) wordt de sessieverzet, in overleg met Wildly Loved en klant, een nieuwe datum. In geval van bewolking gaat de fotosessie wel door.

18. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

19. Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

20. Wanneer een klant annuleert binnen de 72u voor een fotosessie en deze niet verzet wordt, zal 50% in rekening worden gebracht.

21. Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de bon enkel nog gebruikt worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de fotograaf, maar zullen niettemin de mogelijks gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien er op de geschenkbon een waarde wordt vermeld, zal een eventueel overschot niet terugbetaald worden.De bon is in geen geval ruilbaar voor geld.

22. Wildly Loved is niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade die verzoorzaakt zijn tijdens een fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Wildly Loved.

23. De fotograaf kan in geen enkel geval worden aangesproken voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

24. Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden door Wildly Loved zijn ontvangen. Vervolgens wordt er in overleg gekeken naar een passende oplossing.

Download de Algemene voorwaarden hier.

Algemene voorwaarden

Menu